วิสัยทัศน์และพันธกิจ

พัฒนางานภายใต้วิสัยทัศน์ “คนชุมพร” คุณภาพชีวิตของคนชุมพรมีความสุขอย่างยั่งยืน ภายใต้การพึ่งตนเองที่สอดคล้องกับภูมิปัญญา ประเพณี และวัฒนธรรมของคนชุมพร... หนุนเสริมงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เป้าหมายสู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง โดยผ่านสภาองค์กรชุมชนตำบล ส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด และหนุนเสริมประเด็นงานต่างๆ ได้แก่ การแก้ไขปัญหาที่ดิน สวัสดิการชุมชน/องค์กรการเงิน ภัยพิบัติ ทุนและเศรษฐกิจชุมชน รวมทั้งประสานเชื่อมโยงหน่วยงานภาคีต่างๆ ให้เกิดการหนุนเสริมงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นร่วมกัน