โครงสร้างการทำงานของขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชุมพร

กลไกการทำงานคณะยุทธศาสตร์ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชุมพร

         ช่วงปี 2554 – ปัจจุบัน ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชุมพร ได้พยายามปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับนโยบายของสถาบันฯ คือ การใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งแทนการขับเคลื่อนด้วยประเด็นงาน และส่งเสริมให้ตำบลจัดทำแผนระดับตำบล/แผนสภาองค์กรชุมชนตำบล รวบรวมขึ้นมาอยู่ในประเด็นแผนยุทธศาสตร์ชุมชนของจังหวัด ซึ่งใช้ที่ประชุมระดับจังหวัดสภาองค์กรชุมชนตำบลเป็นกลไกหลักรวบรวมแผนของตำบลขึ้นมาประมวลเป็นแผนจังหวัด ภายใต้หลักคิด “ชุมชนเข้มแข็งจัดการตนเอง”
         ขณะเดียวกันได้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการชุมชนจนสามารถจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนได้ครอบคลุมทั้ง 78 ท้องถิ่นของจังหวัดชุมพร ทำให้เกิดแกนนำมากขึ้นครอบคลุมทุกอำเภอ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะยุทธศาสตร์ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชุมพร” ประกอบด้วยตัวแทนจากทุกอำเภอและทุกประเด็นงาน ประมาณ 35 - 40 คน เพื่อมีหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการ กำหนดทิศทางการพัฒนา แต่งตั้งมอบหมายบทบาทภารกิจ และติดตามหนุนเสริมโครงการต่างๆ ที่ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมชุดนี้
         เมื่อโครงสร้างการทำงานของคณะทำงานเป็นชุดใหญ่ จำนวนคนมากขึ้น จึงเกิดความจำกัดด้านงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการประชุมในแต่ละครั้ง ปัญหาอีกประการคือ ไม่สามารถนัดแกนนำประชุมได้บ่อยครั้งทุกเดือน เนื่องจากแกนนำพื้นที่ต่างๆ ติดภารกิจ ส่งผลให้ไม่ครบองค์ประชุม อนุมัติโครงการต่างๆ ไม่ทันท่วงทีต่อช่วงงบประมาณของสถาบันฯ
         จากปัญหาดังกล่าว ได้มีการหารือในที่ประชุมคณะยุทธศาสตร์ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัด มีมติแต่งตั้งคณะยุทธศาสตร์ชุดเล็ก + กองเลขา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะยุทธศาสตร์ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัด หรือเรียกว่า “คณะยุทธศาสตร์ชุดใหญ่” โดย คณะยุทธศาสตร์ชุดเล็ก + กองเลขา (20 คน) มีบทบาทสำคัญดังนี้

  • พัฒนาโครงการพื้นที่ตำบลและประเด็นงานต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะยุทธศาสตร์ชุดใหญ่พิจารณาอนุมัติเห็นชอบ
  • ลงพื้นที่ติดตามหนุนเสริมตำบลให้เกิดความเข้มแข็ง ทั้งด้านการพัฒนาศักยภาพแกนนำ ดูแลโครงการให้บรรลุตัวชี้วัด และพัฒนาระบบการเงินการบัญชีของโครงการ
  • จัดระบบรายงานการเงินการบัญชีของจังหวัด
  • จัดทำระบบข้อมูลสู่การวิเคราะห์การจัดทำแผนและสามารถรายงานผลต่อสถาบันฯ
  • ประสานการทำงานระหว่างพื้นที่ตำบลและเชื่อมโยงภาคีที่เกี่ยวข้อง
  • รายงานความคืบหน้าทุกประเด็นงาน/พื้นที่ตำบลต่อคณะยุทธศาสตร์ชุดใหญ่
  • เป็นผู้ประสานรับมอบนโยบายระหว่างที่ประชุมระดับชาติ ระดับภาค สู่จังหวัด (ตัวแทนไปประชุมระดับชาติและภาค)

         คุณสมบัติของ คณะยุทธศาสตร์ชุดเล็ก+ กองเลขา จะต้องสามารถเป็นผู้มองภาพรวมของจังหวัด เข้าใจงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในวงการพัฒนา สามารถเชื่อมโยงกับระดับภาค มีหลักคิดวิธีคิดเชิงยุทธศาสตร์ สามารถเสียสละเวลาได้ รวมถึงต้องมีความเชื่อมั่นว่าการพัฒนาสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยชุมชน ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้แทนประเด็นงานจากอำเภอต่างๆ ผู้แทนบ้านมั่นคงและกองเลขา
         ลักษณะของการทำงานของ คณะยุทธศาสตร์ชุดเล็ก + กองเลขา จึงสามารถปฏิบัติงานได้คล่องตัว รวดเร็ว และกะทัดรัดมากขึ้น สามารถดำเนินการได้ต่อเนื่องเพราะเป็นคณะทำงานที่สามารถเสียสละเวลาให้ส่วนกลางได้อย่างเต็มที่
         งานส่วนใหญ่เน้นหนักไปที่พื้นที่ตำบลเป็นตัวตั้ง จึงจำเป็นต้องมีการลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจแก่พื้นที่ โดยคำนึงถึงการเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัดเป็นหลัก และการพัฒนาโครงการต่างๆ จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการเขียนโครงการและนัดหมายช่วยพัฒนาโครงการหนุนเสริมพื้นที่ในการทำงานมากขึ้น