18 มิ.ย. 58 ร่วมประชุมการตรวจสอบของกระทรวง พม.

18 มิถุนายน 2558 คณะยุทธศาสตร์และตัวแทนกองเลขาเข้าร่วมประชุมการตรวจสอบของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 คณะยุทธศาสตร์ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชุมพรและกองเลขาฯ เข้าร่วมประชุมการตรวจสอบของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อร่วมรับฟังการลงพื้นที่ตรวจสอบผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวง พม. นางเสาวนีย์ โขมพัตร ผู้ตรวจราชการฯ ได้รับฟังผลการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนางานในด้านต่างๆ ในด้านของขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชุมพร ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสภาองค์กรชุมชนตำบลในจังหวัดชุมพรได้รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและความก้าวหน้าของงานสภาฯ ทั้งหมด ผู้ตรวจราชการชมเชยการทำงานที่เสียสละของสภาองค์กรชุมชนต่างๆ และเสนอแนะให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อพัฒนาชุมชนต่อไป

PM01 PM02

PM03 PM04