10 ก.ค. 58 เวทีประชุมสมัชชาพลเมือง

เวทีร่วมกันเพื่อยกร่างสภาสมัชชาพลเมืองจังหวัดชุมพร

วันที่10 ก.ค.58 คณะกรรมการ คปจ. ร่วมกับสภาพัฒนาการเมืองและคณะร่วมกันจัดเวที"สมัชชาพลเมืองระดับจังหวัด" ณ โรงแรมแกรนด์พาเลซ จังหวัดชุมพร ในเวทีได้รับความร่วมเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีการระดมความคิดจากทุกฝ่ายในการยกร่างสภาสมัชชาพลเมืองจังหวัดชุมพร

 SAM 5656 SAM 5658 SAM 5719 SAM 5757 SAM 5837 SAM 5879

SAM 5826  SAM 5848 SAM 5861