โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนในการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร

วันที่ 22 กันยายน 2558 ขบวนองค์กรชุมชน เครือข่ายระบบนิเวศน์ลุ่มน้ำหลังสวน สภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมือง กรรมการสถาบันทิศทางไท และเจ้าหน้าที่มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมพูดคุยทำความเข้าใจ ถึงโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนในการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ของสถาบันทิศทางไทภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และได้ร่วมทำ MOU ร่วมกัน 2โครงการ คือ โครงการเชื่อมโยงงานพัฒนาระบบนิเวศน์ลุ่มน้ำหลังสวนสู่ความมั่นคงด้านอาหาร จังหวัดชุมพรและโครงการความมั่นคงด้านอาหารเทศบาลเมืองชุมพร ได้รับเงิน 790,350 บาทเพื่อเป็นกองทุนหมุนเวียนในการขับเคลื่อนให้เกิดความมั่นคงในด้านอาหารของเทศบาลเมืองชุมพรและสนับสนุนการทำเกษตรกรรมยังยืนเพื้อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ตลอดสายน้ำ พะโต้ะ ละแม หลังสวน ทุ่งตะโกและสวี....

48628 48629 48630

48631 48632 48633