29 กันยายน 2558 เวทีตามแผนงานกิจกรรมการเตรียมความพร้อมคณะทำงานและผู้เดือดร้อน ตำบลด่านสวี

วันที่ 29 กันยายน 2558 สภา องค์ชุมชนตำบลด่านสวีนำโดยนางยวนใจ แก้ววิจิตร ประธานสภาฯ ซึ่งดำเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินแนวใหม่ได้จัดเวทีตามแผนงานกิจกรรมการเตรียมความพร้อมคณะทำงานและผู้เดือดร้อนในการดำเนินการต่อ โดยเชิญนายกอวยพร มีเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อและคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดินจังหวัด โดยมีนางชญพัชร ขาวผิว เลขาที่ดินเข้าร่วม โดยเวทีครั้งนี้จัดในพื้นที่หมู่ 6 ในความรับผิดชอบของผู้ใหญ่บ้าน นายพิศาล พุฒนกุล มีผู้เดือดร้อนเข้าร่วมประมาณ100 คน นายกอวยพรได้เน้นถึงการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินที่ผู้เดือดร้อนต้องลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาด้วยตัวพี่น้องเอง อย่ารอคนอื่นมาทำให้ เช่นข้าราชการหรือบุคคลอื่นเขามาแล้วก็ไป ไม่ได้มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาให้อย่างจริงจัง การจะแก้ไขปัญหาพี่น้องต้องมีข้อมูลไปเจรจากับหน่วยงานที่รับผิดชอบในเขตป่านั้นๆ และทุกคนต้องช่วยกันรักษาป่าที่มีอยู่ให้คงอยู่ต่อไปตามแนวพระราชดำริคนอยู่กับป่่า นางชญพัชรได้พูดถึงความสำคัญในการรวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นเครื่องมือในการนำไปเจรจากับหน่วยงานได้แก่ประวัติชุมชน แผนที่ทำมือทั้งแผนที่รายแปลง แผนที่ชุมชนหมู่บ้าน ข้อมูลครัวเรือนและอื่นๆ และในช่วงบ่ายนายมนตรี เพ็งเรือง เจ้าหน้าที่นักวิชาการ อบต.ด่านสวีซึ่งได้ผ่านการอบรมโปรแกรมควันตั้มจีไอเอสได้นำทีมจับพิกัดของหมู่ 6 ลงจับพิกัดเป็นตัวอย่างให้พี่น้องในพื้นที่ได้ร่วมเรียนรู้โดยมีนายกอวยพรร่วมลงพื้นที่จับพิกัดรายแปลงด้วย
 dansawee01 dansawee02 dansawee03

dansawee04 dansawee05 dansawee06