ยื่นแผนสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลบางหมาก

Bangmag01

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ตัวแทนสภาองค์ชุมชนฯและกองทุนสวัสดิการฯเทศบาลตำบลบางหมากเข้าร่วมเวทีประชาคมแผนระดับตำบล และยื่นแผนสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลบางหมาก ปี 59 - 62 ให้กับฝ่ายนโยบายและแผนเทศบาลตำบลบางหมาก เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ โดยบูรณาการทำงานร่วมกัน ทั้งหน่วยงานในส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคปรชาชน และภาคส่วนอื่นๆ เพื่อเกิดการเกื้อหนุนการทำงานร่วมกัน ยึดหลักพื้นที่เป็นตัวตั้งประชาชนเป็นศูนย์กลางการดำเนินงาน

Bangmag02