สภาองค์กรชุมชน

ดาวโหลดเอกสารสภาองค์กรชุมชนตำบล

เอกสาร/ระเบียบการจดแจ้ง

เพื่อให้การจดแจ้งการจัดตั้งชุมชนและการจดแจ้งการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 เป็นไปโดยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดผลลัพธ์ตาม เจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศ สร้างระบบประชาธิปไตย และระบบธรรมาภิบาลสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จึงได้จัดทำ ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ แบบการจดแจ้งการจัดตั้งชุมชนและการจดแจ้งการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551

รายละเอียดตามเอกสารและแบบฟอร์มที่สามารถดาวน์โหลดได้ตามรายการดังต่อไปนี้

PDF: ประกาศสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ แบบการจดแจ้งการจัดตั้งชุมชนและการจดแจ้งการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551

PDF: ข้อบังคับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 22 ว่าด้วย การส่งเสริมและพัฒนากิจการสภาองค์กรชุมชน

doc : จช01_แบบคำขอจดแจ้งจัดตั้งชุมชน
doc : จช02_แบบข้อมูลชุมชน
doc : จช03_แบบรายงานมติของชุมชน
doc : จช04_ใบรับการจดแจ้งการจัดตั้งชุมชน
doc : จช05_บัญชีรายชื่อชุมชน
doc : จช02_เอกสารแนบรายชื่อ
doc : จส01_แบบคำขอจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กร
doc : จส02_แบบแสดงข้อมูลสภาองค์กรชุมชน
doc : จส03_ใบรับจดแจ้งการจัดตั้งสภาองค์กร
doc : จส04_ใบรับรองคุณสมบัติสมาชิก
doc : รายงานผลการดำเนินงานประจำปีระดับจังหวัด
doc : รายงานผลการดำเนินงานประจำปีระดับตำบล
doc : แบบติดตามความก้าวหน้าองค์กรชุมชน
pdf : ใบรับรองข้อมูลสภาองค์กรชุมชนตำบล
pdf : ใบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลสภาองค์กรชุมชนตำบล
rar : แบบฟอร์มการจัดประชุมสภาฯ ครบวาระ 4 ปี 2558