ประเด็นงานสวัสดิการ

Suchat 

นายสุชาติ บัวสุวรรณ

ตัวแทนสวัสดิการชุมชน
ตำแหน่ง: คณะยุทธศาสตร์ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชุมพร

Kiriyapa 

นางสาวกิริยาภา นราวีรวุฒิ

ตัวแทนสวัสดิการชุมชน
ตำแหน่ง: กองเลขา สวัสดิการชุมชน