17 มิ.ย. 58 สำนักตรวจสอบ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ลงตรวจสอบขบวนฯ

เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558 สำนักตรวจสอบจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ลงตรวจสอบภารกิจการดำเนินของขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชุมพร โดยช่วงเช้ามีตำบลที่เข้าร่วมในการตรวจสอบ 2 ตำบล โดยถือหลักเกณฑ์ที่ว่าเป็นตำบลเก่าหนึ่งตำบลและตำบลใหม่หนึ่งตำบล ดังนั้นตำบลเก่าที่ได้รับคัดเลือกคือเทศบาลตำบลวังไผ่และตำบลใหม่คือตำบลทุ่งคาวัดซึ่งมาจากทั้งหมด 65 ตำบล โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการทำระบบบัญชีและการเงิน และเป็นตัวอย่างให้กับตำบลอื่นๆ ต่อไป ประธานสภาองค์กรชุมชนทั้งสองตำบลให้เกียรติเข้าร่วมในการพิจารณาในครั้งนี้ด้วย

หลังจากนั้น สำนักงานตรวจสอบได้ทำการสอบทานระบบการเงินและระบบบัญชีของขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชุมพร โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. เพื่อเป็นการปกป้องขบวนองค์กรจังหวัดชุมพร ในการเบิกจ่ายเงินให้กับสภาองค์กรชุมชนตำบลควรดำเนินการผ่านระบบธนาคาร คือโอนเงินเข้าบัญชีของตำบลนั้นๆ ไม่ควรจ่ายเป็นเงินสด

2. ควรมีการทำ MOU หรือบันทึกความร่วมมือระหว่างขบวนฯกับตำบลทุกครั้งเมื่อมีการเบิกจ่ายเงิน

 P04  P03
P04 P01