พื้นที่ปฏิบัติงาน อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

 

โครงสร้าง "เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลและกองทุนสวัสดิการชุมชน ระดับอำเภอเมือง"

โครงสรางเครอขายเมอง

welfare2 Read More

สวัสดิการชุมชน

Community Welfare

land Start Today!

การจัดการทรัพยากรและที่ดินทำกิน

Natural Resource Management and Arable Land

fund2 Read More

ทุนและเศรษฐกิจชุมชน

Capital and Aconomic Community

disaster Start Today!

การจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำและภัยพิบัติ

River Basin Management and Disaster

home2 Read More

บ้านมั่นคง

Constantly House