ประเด็นงานบ้านมั่นคง

ตัวแทนบ้านมั่นคง

icon arrow 

นางกัญญารัตน์ ธรรมรัตน์

คณะยุทธศาสตร์ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชุมพร

icon pulse 

นายวราพงษ์ เข็มทอง

 

นางกัญญารัตน์ ธรรมรัตน์